Magda Bochenska
PRIMITIVKOLLEKTIV
Primitivkollektiv logo